YouTube

 

                  Happy Holidays !

Type In Out Type TI calculators BP
AC9100 120V 8.0V 160mA DC TI-2500 Version 1
AC9110 120V 7.5V 325mA AC TI-2500 Version 2
AC9120 120V 6.9V 200mA DC TI-2510, (TI-2500 Version 3, TI-2500B, TI-2550 using 4*AA alkaline)
AC9130 120V 8.2V 225mA
or
6.9V 100mA
AC TI-2500 Version 3, TI-2500B, TI-2500-II
SR-10, SR-11, SR-50, SR-50A, SR-51, SR-51A, SR-52, SR-56, TI-2550, TI-2550 II
3*AA NiCd, BP1, BP1A, BP2, BP3
AC9130A 120V 5.6V 200mA AC SR-16, SR-50A, SR-51A, SR-52, SR-56, TI-2550 II, TI-2550 III 3*AA NiCd, BP1, BP1A, BP2, BP3
AC9130SW 120/240V 8.4V 225mA AC TI-2500 Version 3, TI-2500B, TI-2500-II
SR-10, SR-11, SR-50, SR-50A, SR-51, SR-51A, SR-52, SR-56, TI-2550, TI-2550 II, TI-2550 III
3*AA NiCd, BP1, BP1A, BP2, BP3
AC9131 120V 3.3V 500mA AC TI-1600, TI-1650, TI-1680, SR-51-II, TI-57 (1977), TI-58, TI-58C, TI-59
1976-1977: SR-40, TI-30, TI-31, BA
BP1, BP1A, BP5, BP6, RK1
AC9131A 240V 5.0V 250mA AC TI-1600, TI-1650, TI-1680, SR-51-II, TI-57 (1977), TI-58, TI-58C, TI-59
1976-1977: SR-40, TI-30, TI-31, BA
BP1, BP1A, BP5, BP6, RK1
AC9132 120V 5.7V 240mA AC TI-1680, TI-51-III, TI-55, TI-57 (1978), TI-41, TI-42 MBA, MBA
1978-1981: SR-40, TI-15, TI-30, TI-31, TI-33, TI-45, BA, BA1, Money Manager, Programmer
BP7, BP8, RK2
AC9132A 240V 7.0V 200mA AC TI-1680, TI-51-III, TI-55, TI-57 (1978), TI-41, TI-42 MBA, MBA
1978-1981: SR-40, TI-15, TI-30, TI-31, TI-33, TI-45, BA, BA1, Money Manager, Programmer
BP7, BP8, RK2
AC9133 120V 5.7V 240mA AC TI-88 BP88
AC9140 120V 6.0V 175mA 6.9V 100mA AC TI-1500
AC9150 120V 8.0V 100mA AC TI-150
AC9160 Exactra 22, Exactra 23
AC9170 120V 11.0V 140mA DC TI-5050
AC9171 120V 12.5V 265mA AC TI-5050M, TI-5100, TI-5200
AC9172 120V 12.5V 265mA AC TI-5025
AC9175 120V 6.0V 500mA DC TI-5000, TI-5005 (II), TI-5006, TI-5006II, TI-5008, TI-5019, TI-5024, TI-5027 (II), TI-5029, TI-5030, TI-5030 II, TI-5032, TI-5032 SVC, TI-5033 (II), TI-5033 SV, TI-5035 (II), TI-5048, TI-5128
AC9180 120V 9.5V 50mA 9.0V 10mA DC SR-16-II, TI-1000, TI-1025, TI-1050, TI-12xx, TI-14xx n.a.
AC9182 120V 8.3V 10mA DC TI-30
AC9199 120V 6.0V 285mA DC TI Language Teacher, Speak & Spell series
AC9200 115/230V 8.0V 100mA AC TI-2500 Version 3
SR-10, SR-11, SR-16, SR-50, SR-51
3*AA NiCd, BP1
AC9201 120V 6.0V 350mA DC CC-40, PC-200, PC-324, TI-5010, TI-5024, TI-5029, ViewScreen
AC9201E 220V 6.0V 350mA DC CC-40, PC-200, C-324, TI-5010, TI-5024, TI-5029, ViewScreen
AC9203 120V 9.0V 700mA DC HX-1000, HX-3100
AC9211U 100-240V 5.0V 1000mA DC HTI-Nspire CX, TI-84 PLUS C S.E.
AC9222 120/240V 5.8V 1.2A DC SR-22 BP200
AC9250 120V 6.0V 500mA DC TI-5006II, TI-5019, TI-5032 SVC 
AC9350 120V 6.0V 500mA DC TI-5006II, TI-5019, TI-5032 SVC, TI-5033 SV
AC9400 120V 6.0V 500mA DC TI-5006II, TI-5019, TI-5032 SVC, TI-5033 SV
AC9401 120V t.b.d. DC HX-1010
AC9460 120/240V 6.0V 500mA DC Vocaid
AC9610 120/240V 21.0V 2150mA AC HX-5102
AC9470 120/240V 5.5V 300mA DC TI-5027 II
AC9900 AC SR-10, SR-11, SR-16, SR-50, SR-51 3*AA NiCd, BP1
Type C 220-240V TI-2500 Version 2, TI-2550 (Remark: Maybe switched to 125V)
AC9900/A 220V 8V 50mA DC SR-16-II, TI-1000, TI-1025, TI-1050, TI-12xx, TI-14xx n.a.
AC9900/B 220V 10.0V 170mA AC SR-50A, SR-51A, SR-52, SR-56 BP1, BP1A
AC9900/C 220V 6.0V 175mA AC TI-1500
AC9900/E 220V 7.0V 170mA AC TI-2500 Version 3, TI-2500B, TI-2500-II
SR-10, SR-11, SR-50, SR-50A, SR-51, SR-51A, SR-52, SR-56, TI-2550 II, TI 2550 III
3*AA NiCd, BP1, BP1A, BP2, BP3
AC9900/G 220V 12.5V 265mA AC TI-5050M, TI-5100, TI-5200 
AC9900/H
AC9900/Ht
220V 6.2V 200mA AC TI-1600, TI-1650, TI-2550-IV, SR-51-II, TI-57 (1977), TI-58, TI-58C, TI-59
1976-1977: SR-40, TI-30, TI-31, BA
??, BP1A, BP4, BP5, BP6, RK1
AC9900/R 220V 8.5V 120mA AC TI-51-III, TI-55, TI-57 (1978), TI-41, TI-42 MBA, MBA
1978-1981: SR-40, TI-15, TI-30, TI-31, TI-33, TI-45, BA, BA1, Money Manager, Programmer
BP7, BP8, RK2, RK3
AC9900/T TI-5140, TI-5142
AC9900/T2 220V 7.0V 200mA AC TI-5120, TI-5130, TI-5142-III
AC9900/Z1 TI-5008
AC9900/Z3 220V 6.0V 350mA DC TI-5010, TI-5024, TI-5029
AC9920 120/220V 6.0V 2000mA DC TI-Presenter
AC9930 120/220V 6.0V 2000mA DC TI-Presenter
AC9940 120/220V 6.0V 4000mA DC TI-Nspire Docking Station, Charging Bay
DC9105 13.5V 5.5V 300mA DC SR-52, TI-58, TI-59 BP1, BP1A
DC9900/H 12-28V 6.1V 240mA DC TI-58, TI-59 BP1, BP1A

 

with permission of the author     www.datamath.org